Aktualności

Plan połączenie spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”):
VAN PUR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
oraz
Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz
MK Real Estate
Plan połączenia Van Pur z Lany, MK Real Estate i ER Real Estate 27 Kwietnia 2020r

Plan połączenie spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”):

VAN PUR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

oraz

Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

oraz

MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

oraz

ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

sporządzony w dniu 27 kwietnia 2020 roku w Rakszawie przez zarządy spółek:

1.   Van Pur spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000231094, NIP: 8133392434, REGON: 180020885, kapitał zakładowy 48.485.129,28 zł wpłacony w całości (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”),

oraz

2.   Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 
02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000621273, NIP: 5213737299, REGON: 364622053, kapitał zakładowy 505.732.750,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 1”);

oraz

3.   MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624643, NIP: 5213739269, REGON: 364780065, kapitał zakładowy 40.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 2”);

oraz

4.   ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000626243, NIP: 5213740545, REGON: 364855975, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 3”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane są dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi w Połączeniu”.

1.      DEFINICJE

 „KSH” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami;

Połączenie” – połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółek Przejmowanych na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

2.      TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

2.1          Spółka Przejmująca działa pod firmą Van Pur spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka akcyjna;2.              typ, firmA i siedzibA spółek UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

2.2          Spółka Przejmowana 1 działa pod firmą Lany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2.3          Spółka Przejmowana 2 działa pod firmą MK Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2.4          Spółka Przejmowana 3 działa pod firmą ER Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.              SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1          Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”). Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółek Przejmowanych. Spółki Przejmowane posiadają łącznie 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 48.485.129,28 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 28/100) co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

3.1.1     Spółka Przejmowana 1 posiada 10.114.555 (dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 33.984.904,80 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 80/100);

3.1.2     Spółka Przejmowana 2 posiada 1.888.051 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 6.343.851,36 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);

3.1.3     Spółka Przejmowana 3 posiada 2.427.492 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 3,36 zł (trzy złote 36/100) każda – o łącznej wartości nominalnej 8.156.373,12 zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 12/100).

3.2          Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (tj. połączenie poprzez przejęcie stosownie do art. 492 §1 pkt 1 KSH), z zastrzeżeniem warunków opisanych w dalszej części niniejszego Planu Połączenia.

3.3          Wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących w Połączeniu, zgodnie z brzmieniem art. 5031 § 1 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

4.              STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁOW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARTYTET WYMIANY UDZIAŁÓW)

4.1.        Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

4.1.1    Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej jest wycena księgowa Spółek Uczestniczących w Połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia.

4.1.2     W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane znajdują się pod wspólną kontrolą, wycena majątków łączących się podmiotów zostanie dokonana w oparciu o wartość aktywów netto wynikających ze sprawozdań finansowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

4.1.3     Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

a)      Sprawozdania Spółek Uczestniczących w Połączeniu sporządzone na potrzeby Połączenia – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu – właściwie oddają stan przedsiębiorstw Spółek Uczestniczących w Połączeniu oraz wartość ich majątku;

b)      Sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod.

4.2          Wycena majątku Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

4.2.1     Wycena Spółki Przejmowanej 1

Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 506.260.389,11 zł (pięćset sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 11/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 dzieli się na 9.997.838 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 wynosi 50,64 zł (pięćdziesiąt złotych 64/100) - w zaokrągleniu do jednego grosza.

4.2.2     Wycena Spółki Przejmowanej 2

Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 94.505.700,39 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięć tysięcy siedemset złotych 39/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 dzieli się na 100 (sto) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 2 wynosi 945.057,00 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) - w zaokrągleniu do jednego grosza.

4.2.3     Wycena Spółki Przejmowanej 3

Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmowanej 3 na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 121.367.875,34 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 34/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 3 dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 3 wynosi 121.367,88 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 88/100 - w zaokrągleniu do jednego grosza).

4.2.4     Wycena Spółki Przejmującej

Wartość księgowa aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 459.491.052,63 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 63/100). Skoro kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji, wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi 31,84 zł (trzydzieści jeden złotych 84/100) - w zaokrągleniu do jednego grosza.

4.2.5          Obliczenia:

Spółka Van Pur S.A. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 459.491.052,63; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 14.430.098; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 31,84

Spółka Lany sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 506.260.389,11; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 9.997.838; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 50,64

Spółka MK Real Estate sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 94.505.700,39; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 100; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 945.057,00

Spółka MK Real Estate sp. z o.o. - wartość księgowa majątku na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 121.367.875,34; ilość akcji/udziałów zarejestrowana na dzień 31 marca 2020 roku 1.000; wartość księgowa 1 akcji/udziału na dzień 31 marca 2020 roku (w zł) 121.367,88 

4.3          PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.3.1     Brak podwyższenia kapitału zakładowego

W ramach Połączenia nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Jak zostało wspomniane powyżej, Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”), zaś majątek Spółek Przejmowanych nie obejmuje poza akcjami Spółki Przejmującej innych znacznych aktywów. Jako, że w dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi w drodze sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym zgodnie z art. 362 §1 pkt 3) KSH stanie się posiadaczem wszystkich 14.430.098 (czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiadanych przed dniem Połączenia przez Spółki Przejmowane („Akcje Własne”), wspólnikom Spółek Przejmowanych (dalej zwanych łącznie „Wspólnikami”), zgodnie z art. 515 §1 zdanie drugie KSH, Spółka Przejmująca przyzna wszystkie Akcje Własne, bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4.1.1     Parytet wymiany udziałów dla poszczególnych Wspólników

W ramach Połączenia Spółka Przejmowana przyzna Wspólnikom Akcje Własne w ten sposób, że:

a)        Panu Zbigniewowi Wantusiakowi – jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 – Spółka Przejmująca, w zamian za 9.997.838 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem osiemset trzydzieści osiem) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 1, przyzna 10.114.555 (dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) Akcji Własnych;

b)        Panu Markowi Krzystkiewiczowi – jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2 - Spółka Przejmująca, w zamian za 100 (sto) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 2, przyzna 1.888.051 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden) Akcji Własnych;

c)         Pani Magdalenie Żyle - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;

d)        Pani Agacie Rzeźnik-Leśko - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;

e)        Pani Grażynie Rzeźnik - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych;

f)         Panu Edwardowi Rzeźnikowi - wspólnikowi Spółki Przejmowanej 3 - Spółka Przejmująca, w zamian za 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale Spółki Przejmowanej 3, przyzna 606.873 (sześćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Własnych.

4.1.2     W ramach Połączenia nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 492 §2 oraz §3 KSH.

4.1.3     Zarząd każdej ze Spółek Przejmowanych będzie dążyć do tego, aby w dniu Połączenia w majątku danej Spółki Przejmowanej nie pozostawały inne niż akcje Spółki Przejmującej aktywa znacznej wartości, dzięki czemu przyjęty w pkt 4.3.2 parytet wymiany udziałów, będzie odzwierciedlał zamierzone zaangażowanie ekonomiczne każdego ze Wspólników.

5.              ZASADY PRZYZNANIA NOWYCH AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z brakiem podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie ustala się zasad przyznania nowych akcji w Spółce Przejmującej. Akcje Własne, które zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą w ramach Połączenia, zostaną przyznane Wspólnikom zgodnie z pkt 4.3.2 Planu Połączenia.

6.              UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

Akcje Własne Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom w ramach Połączenia zgodnie z pkt 4.3.2 Planu Połączenia, będą uprawniać Wspólników do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do rejestracji Połączenia przez sąd rejestrowy prowadzący rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla Spółki Przejmującej.

7.              SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 

7.1          Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej.

7.2          W Spółkach Przejmowanych nie występują udziały uprzywilejowane ani też osoby o szczególnych uprawnieniach w rozumieniu art. 511 § 1 KSH. W związku z tym, nie przyznaje się żadnych praw w Spółce Przejmującej takim osobom, jak również nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Połączeniu, ani żadnych innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8.              ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na charakter Połączenia jako tzw. „połączenia odwrotnego” (ang. „downstream merger”) oraz innych zmian, które okazałyby się konieczne w związku z Połączeniem, nie planuje się zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

9.              DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE

Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem rejestracji dokonywanego w ramach Połączenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców.

Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Wspólnicy obejmą przyznane im w ramach Połączenia Akcje Własne.

10.              OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z treścią art. 500 § 2KSH, Spółki Uczestniczące w Połączeniu, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie połączenia, nieprzerwanie do dnia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

1)       www.vanpur.com w zakładce „Aktualności”;

2)       www.lanysp.pl;

3)       www.mkrealestate.pl;

4)       www.errealestate.pl.

11.              ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIU ZGODNIE Z ART. 499 §2 KSH:

1) projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
2) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
3) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
4) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
7) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 marca 2020 roku;
8) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
9) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
10) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku;
11) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2020 roku.

ZAŁĄCZNIK

Van Pur S.A. wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa z rejonu podkarpacia, aby ograniczyć negatywne, ekonomiczne skutki pandemii. Na ten cel Spółka przeznaczy 1 milion złotych.
Van Pur S.A. największa polska spółka piwowarska, producent marek takich jak Łomża, Karpackie czy Cortes, włącza się do walki z pandemią koronawirusa w Polsce.
 
Mając na uwadze najnowsze doniesienia, Zarząd VAN PUR S.A.
Marka Łomża rozpoczyna rok od rozszerzenia portfolio produktowego o dwa warianty – Łomża Pszeniczne 0,0% oraz Łomża Ciemne, które są dostępne na półkach już od wczesnej wiosny.
 
Po sukcesie, jaki odniosła
Piwo Łomża Jasne zdobyło pierwsze miejsce w kategorii European Lager
Nagrody dla Łomży 0,0% 10 Maja 2018r
Nowa Łomża bezalkoholowa została doceniona przez liderów opini nagrodą Konsumencki Lider Jakości w kategorii Debiut Roku 2018.
100% PIWA 0% ALKOHOLU 9 Kwietnia 2018r
Marka Łomża rozpoczyna sezon letni od wprowadzenia produktu w 100% pozbawionego alkoholu – Łomża 0,0%. To absolutna nowość na rynku, ponieważ obecnie większość piw bezalkoholowych zawiera od 0,3 do 0,5% alkoholu.
Łomża w nowej odsłonie 27 Lipca 2017r
2017 to rok przełomowy, w którym Łomża zmienia się na wielu płaszczyznach. Naszym celem jest uczynić Łomżę najlepszym piwem regionalnym w Polsce.
Z przyjemnością informujemy o otwarciu Przedstawicielstwa Van Pur w Szanghaju. Szybki wzrost sprzedaży na chińskim rynku zadecydował o potrzebie założenia lokalnego biura. Szanghaj, biznesowe centrum Chin jest dla niego idealną lokalizacją.
Wine & Food Lab Masterclass to prestiżowa platforma degustacji i dobierania napojów alkoholowych klasy premium do artykułów spożywczych segmentu gourmet. To ekskluzywne wydarzenie odbędzie się podczas targów SIAL w Paryżu w dniach 16-20 października 2016 roku.
Nowa Łomża Radler 17 Czerwca 2016r
Do rodziny piw marki Łomża dołączył nowy członek – Łomża Radler. Dla wszystkich miłośników Łomży Lemonowej mamy dobrą informację: Łomża Radler ma nowe, odświeżone opakowanie
i nazwę!
Z dumą prezentujemy nową linię w naszym portfolio produktów – Brok Specialty. Stworzyliśmy nowe ekstrakty, z których powstały wyjątkowe piwa. Dzięki użyciu specjalnych odmian słodów i chmielu wprowadziliśmy do procesu warzenia nową jakość.
Ruszyła nowa kampania reklamowa marki Łomża.
Łomża Wyborowe to propozycja, która z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających konsumentów.
Srebrne Effie dla kampanii Łomży 7 Października 2014r
Łomżing – kampania promująca piwo Łomża została wyróżniona srebrnym Effie podczas 15. polskiej edycji konkursu Effie Awards.
Wakacyjne orzeźwienie 16 Września 2014r
Przez całe wakacje inspirowaliśmy konsumentów do zmian i podejmowania wyzwań podczas akcji promocyjnych z Razowym Kwasem Chlebowym.
Kierunek: Połudiowy Pacyfik 2 Września 2014r
Przygotowujemy się do wyjazdu na targi Fine Food w Melbourne - jednego z największych wydarzeń branży spożywczej południowego pacyfiku.
Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Superior Taste Award dla napoju Van Pur Malt. Wyróżnienie jakości smaku zostało nam wręczone przez International Taste & Quality Institute (iTQi) w dniu 5 czerwca 2014 r.
Od 19 maja 2014 w telewizji można zobaczyć pierwszy z serii nowych filmów reklamowych piwa Łomża. Utrzymany jest w konwencji „łomżingu” – zapoczątkowanej w 2013 roku platformy komunikacyjnej marki.
Konkurs 1 Maja 2014r
Rusza konkurs skierowany do kierowników sklepów detalicznych. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie przyciągającej uwagę ekspozycji Razowego Kwasu Chlebowego.
VAN PUR S.A.
ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa
Social media
Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII
Gospodarczy,
NIP: PL 8133392434,
KRS: 0000231094,
REGON: 180020885

Kapitał Zakładowy: 48 485 129,28 PLN (opłacony w całości)

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego

Social media

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)
2013 Van Pur S.A.
Projekt: agencjainvitro.pl, Realizacja: technetium.pl
Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Are you of legal drinking age?
Eres un adulto?
Si No
你是否已满18岁?